Nyheter

NVK arrangerer sitt årlige høstmarked på Ekeberg kommende lørdag. LMK vil i tradisjonen tro delta her med en egen stand i likhet med flere av våre tilsluttede klubber. LMK-Stafetten 2017 satte fokus på en rekke av de utfordringer vår bevegelse står overfor i tiden fremover. Det blir derfor viktig at våre beslutningstakere er kjent med vår bevegelse og det mangfoldet vi representerer. Ekeberg-markedet kan i så måte sies å være en slags "miniatyr" av den motorhistoriske bevegelsen i Norge. 

Ekeberg-markedet har vært arrangert sammenhengende siden 1987, og med nærmere 20.000 besøkende illustrerer derfor godt det engasjementet og interessen rundt motorhistoriske kjøretøy som forefinnes i Norge.

Ekeberg-markedet avholdes etter at valgurnene er stengt, men arbeidet vårt opp mot politikere og beslutningstakere stopper ikke her. Den viktigste påvirkningen skjer langsiktig i i tiden mellom valgene. Med dette som utgangspunkt har LMK invitert til en politisk debatt/presentasjon hvor sentrale politikere på Stortinget og lokalt i Oslo innen fagfeltene transport, samferdsel, kultur og miljø er invitert. Dette vil finne sted etter hovedinngangen ved brannbilen og Norsk Veteranvogn Klubbs administrasjonstelt lørdag 16.09.2017 kl. 12.00.

Det blir derfor viktig at LMK-klubbene også deltar på dette og slutter opp om arrangementet i håp om at vi kan få til en liten debatt rundt sentrale problemstillinger. Dersom din klubb har viktige saker, som ønskes fremmet av LMK, er det bare å sende disse inn til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Etter en lang og landsomfattende turnè med oppstart og prolog fra Hammerfest,avsluttet LMK-Stafetten sin reise i Arendal på Stoa næringspark onsdag 16.08.2017. Stafetten har hatt en god deltakelse og oppslutning blant en rekke LMK-klubber, og langs ferden har reisen blitt lagt merke til.

Stafetten hadde oppstart med prolog fra Hammerfest, og herfra gikk den sammengengende til Trondheim med avslutning 14.08. En egen stafett-gruppe  bestående av Merethe Larsen, Leif Skare og Bjørn Austad Hvaleby, har i samarbeid med de deltakende LMK-klubbene stått for selve gjennomføringen og planleggingen.

Nærmest parallelt med at Stafetten beveget seg mot Trondheim, startet et nytt stafett-lag opp i Bergen, og disse kjørte sammenhengende til Arendal. Arendal var utpekt som et kardinalt mål da Arendals-uken arrangeres i dette tidsrommet, og muligheten for både deltakelse og lydhøre politikere var til stede. Vel fremme i Arendal ble det holdt appel av Høyres stortingsrepresentant og leder i Kulturkomitèen Svein Harberg og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. En flott avslutning på et flott arrangement!

Det har vært mange politikere som har fulgt og deltatt på arrangementene underveis, og Stafetten har også gjort seg synlig på norske medier under den uken dette varte. Det har blitt satt fokus på problemstillinger, som angår oss alle med interesser for motorhistoriske kjøretøy. Det er tydelig at det er i ferd med å etableres et allment syn omkring at hjul også kan være kultur. For at rullende kulturmateriell kan vises frem og formidle videre historie og glede, blir det viktig at disse også kan brukes. Her er det en rekke utfordringer knyttet til mulighetene for fremtidig bruk både med tanke på at kjøretøy med forbrenningsmotor gradvis ønskes faset ut samt tilgangen til et drivstoff uten etanoltilsetning, som skaper vanskeligheter for eldre kjøretøy. Det har også vært et tema at det ikke bør være avgifter knyttet til bruk og eierskap av kulturmateriell, og det etterspørres en nasjonal verneplan for eldre kjøretøy av motorhistorisk interesse i likhet med den situasjonen vi har fått innen fartøyvernet.

Utfordringene er mange i tiden fremover, og det blir derfor viktig at det gode arbeidet som er nedlagt gjennom LMK-Stafetten videreføres av LMK-klubbene i de delene av landet hvor det ikke forelå et grunnlag for en stafett. Landsmøtet i LMK 2017 oppfordret alle LMK-klubbene til å invitere politikere og andre myndighetspersoner til sine etablerte arrangementer, slik at man kan spre kunnskap og viten om den motorhistoriske og kulturbevarende bevegelsen vi representerer.

LMK vil derfor takke alle som har deltatt og gjort LMK-Stafetten mulig. Nå begynner jobben med å fortsette der hvor stafetten slapp!

Siden januar 2017 har det vært kjent at LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Det har likevel vært et uavklart forhold hvor lenge avtalen fortsatt skulle løpe tidsmessig. LMK har derfor kunnet informere forsikringstakerne i svært begrenset grad.

LMK har under hele prosessen presisert at alle som i dag har LMK-forsikring, fremdeles har forsikringer på sine kjøretøy. Oppsigelsen av samarbeidet endrer ikke ved dette, og det er den enkelte forsikringstaker som tegner og avslutter eget kundeforhold.

Siden oppsigelsen har nytegninger og fornyelser av forsikringer fortsatt med WaterCircles Norge, og vi oppfordrer eierklubbene i LMK til løpende å fortsette arbeidet med nytegninger av forsikringer.

07.07.2017 kom WaterCircles Norge og LMK til enighet om en sluttdato for samarbeidet, og dette innebærer at Samarbeidsavtalen løper ut 2017. At Samarbeidsavtalen opphører innebærer imidlertid ikke at de enkelte LMK-medlemmenes forsikringer i WaterCircles Norge opphører. Medlemmene vil fortsatt være forsikret i WaterCircles Norge på samme måte som tidligere også etter 2017.

LMK vil følgelig søke en ny samarbeidspartner for en videreføring av LMK-forsikringen, men dette forholdet er fremdeles ikke avklart. Mer informasjon rundt dette vil komme når avklaringer her har funnet sted.

For Styret i LMK

Stein Christian Husby

Generalsekretær

Grunnet sykdom er Administrasjonen i LMK kun bestående av Generalsekretær Stein Christian Husby ut juni måned. Dette vil kunne medføre at det til tider er vanskeligere å nå oss på telefon, og det henstilles derfor til at eposten,  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , benyttes. Uke 23 vil kontoret være ubemannet grunnet ferieavvikling.

Skulle det være viktige henvendelser, kan Generalsekretær Stein Christian Husby kontaktes direkte på mobiltelefon 465 08 165.

LMK vil minne om at Nasjonal Motordag finner sted førstkommende tirsdag. Dette er en enestående mulighet til å vise frem hele vår kulturbevarende bevegelse og mangfoldet de motorhistoriske kjøretøyene representerer. Flere steder i landet er det lagt opp til lokale og regionale arrangementer hvor denne dagen markeres i en eller annen form.

LMK vil derfor oppfordre til at alle uavhengig av deltakelse på et arrangement, tar seg en kjøretur og viser frem det gamle kjøretøyet og bidrar til en eller annen form for markering i anledning dagen.

 

LMK mottar en del henvendelser knyttet til at samarbeidet med WaterCircles formelt er sagt opp. Det er fremdeles ikke avklart et tidspunkt for når samarbeidet faktisk opphører, men det vil forhåpentligvis snart foreligge en avklaring knyttet til dette forholdet også. Dette innebærer derfor at situasjonen p.t. er uforandret, og det må derfor presiseres at all nytegning og fornyelse av LMK-forsikring fremdeles skjer gjennom WaterCircles.

LMK har derfor følgelig heller ingen avklaringer knyttet til en mulig ny samarbeidspartner, og informasjon rundt disse forholdene vil foreligge når nødvendige avklaringer har funnet sted. LMK forsøker å finne en omforent løsning med WaterCircles Forsikring rundt tidspunktet for opphør av samarbeidet.

Landsmøtet har gitt LMK v/Styret vide fullmakter til å avklare denne saken, og det tilstrebes derfor å finne gode løsninger for våre medlemmer. LMK-forsikringen vil uansett bli videreført gjennom et annet selskap, fortsatt ment å være en av markedets aller beste forsikringer for veterankjøretøy.

Har du en LMK-forsikring og har noen spørsmal rundt dette? Ta kontakt med LMK på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring 22 41 39 00 eventuelt generalsekretær Stein Christian Husby på mobil 465 08 165.

Mange klubber har etterspurt søknadsfristen for mva-kompensasjon for 2016. LMK har nå oversendt eget søknadsskjema til alle klubber, og det henstilles til at dette skjemaet benyttes.

Da vi mottar svært mange epost-henvendelser, er det alltid en viss risiko for at noe ikke kommer oss i hende eller ganske enkelt kan uteglemmes. Derfor henstilles søker-klubbene om å kontakte LMK i løpet av èn uke etter innsendt søknad, dersom det ikke har kommet en bekreftelse fra LMK på mottatt søknad.. Dette for en dobbel sikkerhet og visshet om at søknaden har kommet LMK i hende.

Søknadsfristen er i år satt til 16.06.2017.

Søknader kan sendes elektronisk til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr. brev til LMK, Øvre Slotts gate 2b, 0157 OSLO.

Landsmøtet 2017 ble tradisjonen tro avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen 22. april 2017. Landsmøtet forløp bra, men dessverre trakk møtet ut i tid til fortrengsel for en del av de inviterte foredragsholderne tiltenkt etter Landsmøtets slutt. Det var likevel et godt møte hvor en rekke viktige avklaringer fant sted knyttet til videre veivalg for LMK.

Det fant sted også utskiftinger av Styret, men dette var i tråd med Valgkomitèens innstilling. Bjørn G. Johannesen har tatt over som ny styreleder i LMK etter avtroppende styreleder Bjørn A. Hvaleby. Leif M. Skare og Merethe Larsen gikk også ut av styret. Det nye styret i LMK består av følgende:

Bjørn G. Johannesen, styreleder

Geir Iversen, Nestleder

Per Ramsøskar, styremedlem

Torbjørn Evanger, styremedlem

Henry Arnfinn Vangseng, styremedlem

Øyvind Wiksaas, styremedlem

 

LMK vil derfor takke de avgåtte styremedlemmer for innsatsen og samtidig ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet for LMK.

Onsdag 22.03.2017 ble dokumentene til årets Landsmøte sendt ut på epost til eierklubbene. Vi opplever enkelte feilmeldinger. Dersom det er klubber som ikke har mottatt dette ennå, vennligst kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så vil dette bli ettersendt.

Landsmøtet finner sted 22.04.2017, og vi håper at flest mulig av LMKs eierklubber vil være å se her.

 

Underkategorier