Blinkskudd av Ola Elvestuen (V)

Blinkskudd av Ola Elvestuen (V)

Publisert av Jørgen Bogen den 04.07.24.

I dag hadde LMK ved generalsekretær Stein Christian Husby og kommunikasjonssjef Jørgen Bogen et konstruktivt møte med tidligere Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).


Bakgrunnen for møtet, skyldes at Elvestuen har gått hardt ut mot den feilinformasjonen og skremselspropagandaen, han opplever at Fremskrittspartiet og deler av kjøretøymiljøet i Norge bedriver omkring den foreslåtte ELV-forordningen (End of Life Vehicle) dette er avfallshåndteringen av utrangerte kjøretøy. Elvestuen avdekket under møtet med LMK en betydelig forståelse og faglig innsikt omkring forslagets egentlige realiteter. Elvestuen er helt klar på at dette ikke er myntet på veterankjøretøybevegelsen. Elvestuens ståsted er i tråd med LMKs faglige vurderinger tuftet på det internasjonale arbeidet i FIVA. Utspillet får også støtte fra både Statens Vegvesen og Miljødirektoratet.


Under møtet med LMK avviste Elvestuen kategorisk påstandene fra enkelte hold om at ELV-forordningen vil tvinge folk til å skrote biler eldre enn 15 år. Han påpeker at intensjonen bak forslaget er å sikre at nyere utrangerte bruksbiler som ikke kan repareres og skal kasseres, håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Sett opp mot fremtidig resirkulering av el-biler, vil dette bli helt påkrevet. Dette blir også bekreftet av Miljødirektoratet, som understreker at forslaget ikke innebærer pålegg om vraking av eldre kjøretøy basert på alder, men heller setter tydeligere kriterier for å skille mellom brukte og kasserte kjøretøy. Prinsippene er langt på vei allerede hjemlet i dagens miljøvernlovgivning. Hensiktene bak ELV er ikke å true den private eiendomsretten eller selvråderetten over eget kjøretøy.


Statens Vegvesen deler denne oppfatningen og understreker at de ikke vil tvinge noen til å kondemnere biler eldre enn 15 år. De støtter også Elvestuen i at direktivet ikke handler om å ta bort folks rett til å eie eldre biler, men om å hindre ulovlig eksport og salg av kjøretøy i dårlig stand. Illegal eksport av farlig miljøavfall til U-land, er blant hensynene som ligger til grunn for forslaget. Alle tilbakemeldingene fra FIVA tilsier at motorhistoriske kjøretøy, uansett tilstand eller deler til disse, vil unntas fra forslaget.


Elvestuens tilnærming er ikke bare rasjonell, men også støttet av solide faglige instanser. Hans fokus er på å beskytte både miljøet og interessene til eiere av historiske kjøretøy, uten å skape unødvendig frykt og misforståelser. Det er viktig å basere diskusjoner på fakta og sørge for at informasjonen som deles, er korrekt og ikke misvisende.
Sylvi Listhaug hevder at hennes posisjon er klarert og forankret i veterankjøretøymiljøet og tilhørende organisasjoner. LMK, som er Norges største og eneste rene organisasjon for veterankjøretøy, har imidlertid ikke vært i kontakt med Fremskrittspartiet i denne saken. Det er derfor betimelig å undres hvem Fremskrittspartiet anser som egnet faginstans når hverken FIVA eller LMK er kontaktet? Særlig skjerpende blir dette når problematikken finner sted utenfor Norges grenser, og FIVA med ca. 2 mill. medlemmer fra ca. 80 nasjoner har dedikerte lobbyister som daglig jobber med dette i Brüssel. Hva noen i Norge måtte tro, blir uvesentlig i så måte.


Under møtet med Elvestuen tok vi også opp viktigheten av FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), det internasjonale forbundet for historiske kjøretøy. FIVA spiller en sentral rolle i å bevare og fremme rullende kulturarv på globalt nivå. Vi understreket hvor viktig FIVAs arbeid er for oss, og vi diskuterte hvordan Norge kan fortsette å støtte deres innsats for å beskytte historiske kjøretøy og aktiviteten rundt dem.


Vi verdsetter Elvestuens innsats for å oppklare misforståelsene rundt ELV-forordningen og hans støtte til rullende kulturarv. Gjennom hans lederskap og med støtte fra Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, LMK og FIVA, er vi sikre på at vi kan finne en balanse mellom internasjonalt fastsatte klimamål og vern av kjøretøykulturen i Norge og resten av verden..


For mer informasjon om medlemsfordelene og vårt arbeid, besøk vår nettside lmk.no. Sammen kan vi støtte en ansvarlig og bærekraftig fremtid for alle eiere av historiske kjøretøy og bevare vår verdifulle rullende kulturarv.