(ELV)-End of Life direktivet i forslag 126 S

(ELV)-End of Life direktivet i forslag 126 S

«End of Life»-direktivet (ELV) har skapt en opphetet debatt i kjøretøymiljøet i Norge. Denne saken har vært gjenstand for en grundig behandling i FIVA, hvor egne lobbyister opp mot Europa-kommisjonen har vært engasjert. All kommunikasjon tilsier at dette direktivet ikke er tilsiktet å ramme motorhistoriske kjøretøy, deler eller utstyr til disse. I forslag 126 S til Frp ønsker de at hele direktivet skrotes.

"Statsråden opplyser at hensikten med forslaget til EU-direktivet (ELV-direktivet) er å fremme sirkulær økonomi i hele kjøretøysektoren, blant annet gjennom bedre design, økt ombruk og materialgjenvinning, og dermed redusere klimagassutslipp, ressursbruk, forurensning og tap av natur. Forslaget til EU-direktiv gir tydelige kriterier for å definere skillet mellom kasserte og brukte kjøretøy. Det vil gjøre det enklere å følge opp aktører som ulovlig selger og eksporterer brukte kjøretøy i dårlig tilstand. Norge har i høringen til EU-kommisjonen spilt inn at det er viktig at kriteriene for når et kjøretøy er kassert, blir gode og ivaretar miljøet, uten at det legger unødige hindringer for aktiviteten til dem som har eldre kjøretøy som sin hobby." - Innst. 334 S.

Videre noterer komiteen:

Disse medlemmer er enige med forslagsstillerne i at en forordning eller et direktiv fra EU som pålegger skroting av veteran- og entusiastkjøretøy som er modifisert, vil være svært uheldig. Disse medlemmer viser innledningsvis til at man ikke kan forskuttere en behandling av en EU-forordning i et representantforslag. Videre viser disse medlemmer til statsrådens svarbrev, og fremhever at forordningen som har vært på høring, ikke medfører et slikt pålegg, men at intensjonen er å fremme resirkulering, ombruk og å bekjempe kriminalitet. Disse medlemmer merker seg også at Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber i sitt høringssvar deler statsrådens oppfatning av både intensjon og konsekvens ved en innføring, og deler derfor ikke forslagsstillernes bekymring. - Innst. 334 S.

 

Det er hyggelig for LMK at transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, sammen med statsråden innser at ELV direktivet ikke er ment mot historiske kjøretøy. FIVA jobber aktivt for at dette forslaget ikke tolkes negativt for kjøretøyentusiaster. Vi finner det også ekstra hyggelig at politikerne påpeker viktigheten av kultur på hjul.

"Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre er opptatt av å ta vare på veteran- og entusiastkjøretøy som en viktig del av vår levende kulturhistorie. Det er viktig at miljøene tas vare på, at kjøretøyene har tilgang på drivstoff av god kvalitet, og at det er god tilgjengelighet på reservedeler. Kjøretøy er både hverdagstransport og kultur." - Innst. 334 S.