LMK på årsmøtet til Frivillighet Norge

LMK på årsmøtet til Frivillighet Norge

LMK deltok i dag på årsmøtet til Frivillighet Norge.

Engasjementet var stort blant alle medlemsorganisasjonene. Frivilligheten leverer enorme verdier til samfunnet, og kjøretøyentusiastene bidrar stort i denne sammenhengen. 

"JM Norway leverte et tilleggsforslag til handlingsplanen om økt fokus på arbeid med internasjonale forhold. Styret innstilte på å overføre forslaget til sekretariatet som et innspill til prosessen som allerede er i gang rundt det internasjonale arbeidet.

Flere delegater tok til talerstolen for å støtte forslaget om mer internasjonalt fokus, vårt ansvar og vår viktige rolle som ledende land på frivillighet. Det ble besluttet å vedta hovedpunktet i forslaget inn i handlingsplanen, men ikke de underliggende detaljpunktene." - LMK er svært opptatt av internasjonalt arbeid og støttet det gode forslaget fra JM Norway.

Frivillighet Norges overordnede prioriteringer er å:

 • - Sikre full og regelstyrt momskompensasjon.
 • - Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • - Være en pådriver for forenkling for frivilligheten.

Frivillighet Norge skal i perioden jobbe med følgende mål og tilhørende tiltak:

Større handlingsrom: Styrke frivillig sektors rammebetingelser

 • - Synliggjøre frivillig sektors rolle i samfunnet.
 • - Jobbe for gjennomslag for Frivillighet Norges prioriterte saker i statsbudsjettet og i valget 2025.
 • - Følge opp regjeringens varslede høring om momskompensasjonsordningen.
 • - Jobbe for å sikre frivillige organisasjoner tilgang til egnede lokaler og arenaer.
 • - Arbeide for en bedre oversikt over bruksområdene og oppgraderingsbehovene i organisasjonseide bygg.
 • - Jobbe for helhetlig frivillighetspolitikk i kommuner og fylker.
 • - Styrke samarbeidet mellom frivilligheten og det offentlige, blant annet gjennom Frivillighetsløftet med nasjonalt frivillighetsfaglig forum og frivillighetsfaglig nettverk for fylkeskommuner.
 • - Bidra til koordinering og samarbeid mellom medlemsorganisasjonene for å stå sterkere i det politiske påvirkningsarbeidet.
 • - Bidra til gode rammebetingelser som gjør det enklere for organisasjonene å legge til rette for deltakelse blant målgrupper som faller utenfor frivilligheten.
 • Større rom i folks liv: Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner
 • - Drifte, utvikle, synliggjøre og bidra til bruk av de nasjonale rekrutteringsverktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no
 • - Utvikle og fremme informasjon som bidrar til økt deltakelse i de frivillige organisasjonene.
 • - Bidra til å nå Fritidserklæringens målsetninger gjennom arbeidet rundt Ungfritid.no og gjennom å bidra til regjeringens samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge.
 • - Jobbe for at fylkeskommuner og kommuner er gode tilretteleggere for økt deltakelse i frivillige organisasjoner, i dialog med organisasjoner som representerer mangfoldet i befolkningen.
 • - Fremme og markere Frivillighetens dag og dele ut de nasjonale frivillighetsprisene.
 • - Markere Friluftslivets år 2025 gjennom å synligjøre og rekruttere til de frivillige organisasjonene på friluftslivsfeltet.
 • Større rom for hjertesakene: Bidra til utvikling av frivillig sektor
 • - Utvikle og tilby kurs og kompetanseheving til medlemsorganisasjonene.
 • - Tilby møteplasser for ledere og fagpersoner i medlemsorganisasjonene.
 • - Arbeide for økt mangfold ved å fremme en tilgjengelig og inkluderende frivillig sektor for hele befolkningen.
 • - Gi tilgang til verktøy som fremmer inkludering, blant annet ved Mangfoldsplakaten og Inkludering på Topp.
 • - Tilby vår kompetanse og erfaring i arbeidet med å styrke sivilsamfunnet i andre europeiske land, særlig de som mottar norske EØS-midler.
 • - Jobbe for at regjeringens Nansen-program bidrar til å styrke et uavhengig sivilsamfunn i Ukraina lokalt og nasjonalt.
 • - Frivillighet Norge skal jobbe målrettet for å synliggjøre den viktige rollen frivillig sektor spiller i Norges internasjonale arbeid for å nå FNs bærekraftsmål, både overfor offentligheten og beslutningstakere
 • - Drifte og videreutvikle TechSoup.no, samt synliggjøre produkter og kurs for digitalisering.
 • - Styrke frivillige organisasjoners forståelse av FNs bærekraftsmål og hvordan de kan bidra til å oppnå målene.
 • - Formidle og bidra til relevant forskning og gjennomføre befolkningsundersøkelsen Frivillighetsbarometeret.
 • - Delta i relevante styrer, råd og utvalg for å fremme frivillig sektors interesser.

Større rom for kjernevirksomheten: Være en pådriver for forenkling for frivilligheten

 • - Fremme frivillig sektors behov for forenkling overfor lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
 • - Jobbe for flerårige tilskudd og brede, ubyråkratiske og tilgjengelige tilskuddsordninger med driftsmidler.
 • - Jobbe for å samordne og forenkle søknads- og rapporteringskrav på statlige tilskuddsordninger.
 • - Jobbe for at informasjon kun skal rapporteres inn til myndighetene én gang for så å gjenbrukes på tvers av alle ordninger.
 • - Følge opp arbeidet med revidering av Frivillighetsregisterloven.
 • - Delta i Kulturdepartementets "Livshendelsegruppe" som jobber med å gjøre det enklere å starte og drive en frivillig organisasjon.


Her sammen med Erik Unaas, som er styremedlem i Frivillighet Norge.

Foto: Frivillighet Norge