NORSK LOVTIDENDE.
2den Afdeling.
Samling af Love, Resolutioner m. m.
Udgivet efter offentlig Foranstaltning.

l 8 9 9
Udgiver: E.R. Wæssmann.

Kristiania
Gröndahl & Söns Bogtrykkeri.

Resolution om Forskrifter for brug af Motorvogne i Kristianiaa

24. Juli Kongelig Resolotion X), hvorved i henhold til Lov indeholdende adskillige Bestemmelser om Politivæsenet i
Kristiania af 26de Mai 1866 §1 meddeles Stadfæstelse paa en af Kristiania Formand og Representanter under 29de Juni 1899 som Tillæg til de ved Kongelig Resolution af 10de Januar 1874 approberede Politivædtægter for Kristiania fattet Beslutning om Forskriftet for Brug af Motervogne, paalydende:

§1
1. Motorvegne maa ikke benyttes paa Gader, Veie eller Pladse inden Byens Grændser, forinden de er Godkjendte af Politiet, og ei heller efterat saadan Godkjendelse ved Meddelelse til Eieren af Politiet ar tilbakekaldt

2. Den, som önsker Politiets godkjcndelse af Motorvogn, har derom at ingive skriftligt Andragende til Politiet, Andragendet kan forlanges avgivet efter et af Politiet foreskrevet Scheme og skal indeholde Eierens Navn? Angivelse af det Formaal, hvortil Vegnen skal benyttes, af Vognens Dimensioner og Vægt, Boholdningernee Vægt og Maxinelbelestningen pr. Axel Beskrivelse af Motorsystemet, Specifikation af de Meterialier, som benyttes til Utvikling af Energien, og Angivelse af den Form hvori de anvendes, samt Beskrivelse af Stopp- og Signal-a apparater, Andragendet bilægges med Fuldstændige Tegninger af Vognen, Motoreystemet og Stoppeapperaterne.

3. Politiet skal forinden Godkjendelse meddeles, lade Vognen besigtige og pröve. Eieren er forpligtet til i dette biemed at fremstille vognen med nödvendigt Materiale og Betjening til Tid og Sted, som af politiet bestemmes.
4. Godkjennelsen der kan knyttes til nærmere Vilkaar, saason Fastsættelse af det Antal Personer, som til enhver Tid skal benyttes til vognens Betjening.
Fastsættelse af Gader eller Strög i Byen, hvor Motorvognen ikke tillades benyttet, Fastsættelse af en mindre maximal Kjörehastighed and i Almindeligned er bestemt, Fastsættelse af en kortere Gyldighedsfrist

X) Bekjendtgj. 25. Juli i Lovtid. lste Afd. No 30. for den meddelte Godkjennelse eller deslige, gjælder kun, saa lenge Vognen har samme Eier og ikke for længre Tid end 1 Aar. Den er betinget af, at Eieren stadig holder vognen i forsvarlig og farefri stand.

5. Saavel ved Besigtigelser og Pröver som paa ethvert Trin af Sagens behandling forövrigt skal Politiet lade sig bistaa av en Sagkyndig, til hven Eieren erlægger saadan Godtgjörelse, som af Magistrat, og Formandskap er bestemt.

§2
Som förer av Motorvogn maa ingen gjöre Tjeneste, forinden han dertil har erhvervet særskilt Tilladelse af Politiet. Saadan Tilladelse, der ogsaa fornödiges for Vognens Eier, om han ved noen Ledighet personlig vil före Vognen, kan naarsomhelst tilbakekaldes og meddeles kun til Personer, som er i en alder af over 21 aar. og som Politiet kan godtgjöre, at de besidder de for Vognens Betjening fornödne Indsigter og ferdigheder.

§3
Godkjendelse av Motorvogn meddeles skriftlig i en dertil Bestemt Bog, som tillige skal indeholde et Aftryk af nærverende Reglement og Politiets Anmærkning om, hvem eller hvilke personer, der til en hver Tid er anerkjendte som Vognförere. Denne Bog skal stadse haves tilstede paa Vognen, og den skal paa forlangende forevises for enhver Polititjenestemand.

§4
De godkjendte Motorvogne registeres paa Politikammeret under fortlöpende Fumre.  Vognens Numer skal være malet med 20 cm, höie Bogstaver, hvide paa sort Bund, paa et Skilt af Jern, hvilket skal være fastskrnet paa den nederste Del af Vognen bagtil, saaledes at det tydelig kan sees bagfra under Kjörselen.

§5
Eieren er ansvarlig for, at Motorvognen og deres Indretninger til enhver Tid frorbyder den fornödne Sikkerhed. Han skal jevnlig lade den efterso og pröve paa den Kaade, som Politiet bestemmer. Om saadanne Eftersyn, de derunder forefundne Mangler og de trufne Foranstaltninger gjöres der under Datum og vedkommendes Underskrift Antegnelse i en særskildt Bog, der indrettes paa den Maade, som Politiet bestemmer, og som skal haves tilstede paa Vognen og paa Forlangende forevises paa samme Maade som for den i § 3 omhandlede Bog er bestemt.

§6
Motorvogne maa i Almindelighed ikke have en större Bredde mellom deres mest fremspringende Dele end 2 Meter.
De skal være saaledes indrettede, at de kan kjöres i Kurver med liden Radius.

§7
Motorvognens Maskindele maa være konstruerede og funktionere paa saadan Maade, at der ikke undslipper noget, Stof, som derved kan foraarsage Ildebrand eller Explosion. Beholdere, Rör og de Dele: som skal indeslutte explosible eller brændbare Stoffe, maa til enhver Tid frcmbyde absolutt Tæthed, Maskindele, hvori en Lækage vilde være nok til at bevirke overhængende Fare for Explosion, maa ikke benyttes.

§8
Sikkerheds-,Bremse- og övrige Apparater, som Vognföreren maa have sin Opmærksomhed henvendt paa under Kjörselen, skal være anbragte saaledes, at han fra sin Plads med Lethed og uden at borttage sin Opmærksomhed fra Kjörselen og Veibanen kan overse og naa dem, og de skal, om det ansees fornödent? holdes belyste i Mörke. Vognförerens frie Udsigt forover maa ikke hindres.

§9
Hvis der ved Motorens Bevægelse benyttes Afkobling, skal der forefindes paalidelige Indretninger til Forebyggelse af, at Motoren derved kommer i Ustand.

§10
Motorvogne skal i Almindelighed være forsynt med 2 Bremseapparator eller med 2 af hinanden uafhængige Systemer til at bringe Bremserneri Virksomhed, Hvert enkelt af Systemerne maa under enhver Omstændighed kunne stanse Vognen, selv om Motoren gaar med maximal Kraft. Mindst et af Aktionssystemerne skal kunne frembringe en saavidt mulig öieblikkelig Bremsing.

§11
Motorvognens Apparater maa ikke funktionere paa saadan Maade, at Heste skræmmes, være sig ved udströmmende Rög og Damp, ved usædvanlig stöi eller deslige.

§12
1. Motorvogne skal være forsynede med hensigtsmæssig Ringeapparat, som Vognföroren under Farten jevnlig skal Varsle med, alt eftersom Omstændighederne Kræver det. Lydelig og vedholdende Ringning skal alltid finde Sted, naar Gadekryds skal passeres samt under större kjörende eller gaaends Trafik.
2, Hvis Vognens Gang er meget stille, er Politiet berettiget til at paabyde, at den ved Siden af det foran omhandlede Ringeapparat, tillige skal være forsynt med et selvvirkende
Ringeapparat, som til enhver Tid varsler, at Vognen nærmer sig.

§13
1. I Mörke og i Taage skal Motorvogne være forsynede med to tændte Lygter, anbragte paa Vognens Ydersider i en indbyrdes Afstand, svarende til Vognens hele Bredde. Lygterne skal kunne kaste et saavidt stærkt Lys fremover at vegnförercn selv i uoplyste Gader kan overse Veibanen i tilstrækkelig længde til at kunne stanse for Hindringer.
2. Under almindelige Veirfornold skal Lygterne tændes i Skumringen.

§14
Vognförercn skal under Kjörselen stedse have Opmærksommheden skarpt henvendt paa Veiens Tilstand samt paa Kjöretöier og Personer, som nærmer sig. Han skal sagtne Farten eller stanse Vognen, saa ofte som omstændighederne kræver det. Dette skal altid iagttages, naa Vognen ved at nærme sig Heste eller andne Dyr kan formodes at ville bevirke Forstyrrelse eller Ulykke. Farten maa ikke paany öges för Vongnföreren har forvisset sig at dette kan ske uden Fare eller Ulempe.
2. Vognföreren skal under Kjörselen hyppig forvisse sig om, at Bremseapparatene er i orden.

§15
1. Naar Vognen er i Bevægelse, maaVognföreren under ingen Omstendighet forlade Sin Plads;

2. Naar Vognen holder stille, maa Vognföreren ikke forlade samme, för han har truffet alle hensigtsmæssige Foranstaltninger til Forebyggelse af Explosion, ubetimelig Igangsætelse eller andre mulige Tilfælde, hvorved Ulykke kan forvoldes. Under Vognens Henstaaen paa Gade, i Portrum, eller andre Steder, hvorfra den kan befryktes at kunne löbe ud paa Gaden, maa Vognföreren
ikke forlade den uden nödvendigt Ærinde og uden at sörge for, at Vognen under hans fravær har forsvarligt Tilsyn af voxen Person.

§16
Det er forbudt at lade Motorvognen trække Kjöretöier eller andre Gjenstande.

§17
Fölgende for almindelige Kjöretöier og deres Brug i Kristiania Politivedtægter indeholdende Bestemmelser skal finde tilsvarende Anvendelse for Motorvogne.

Politivedtægternes § 18, No. 1 og 2
|| §19.
|| § 30, No. 1 og 2
|| § 31, No. 1 og 2
|| § 32,No. l og 2
|| § 34, No. 1 og 2
|| § 35, No. 1 og 2
|| § 36, No. 1, 2 og 3.

 

§18
Forsåvidt Motorvogne tillades anvendte til Vognmandstrafik fra Holdepladse inden Byen, er de til enhver tid gjældende Regler for Vognmandstrafiken anvendelige, forsaavidt noget
modsat ikke foran er bestemt.

§19
Overtrædelse af foranstaaende Regler eller af de med Hjemmel i samme af Politiet trufne Bestemmelser straffes overenstemmende med Kristiania Politivedtægters § 87 med Boder fra Kr. 2 indtil Kr. 800.