Her vil du finne punkter med tips som kan være til hjelp i møte med trafikkstasjonen. 
Vegdirektoratet anstrenger seg for å informere sine trafikkstasjoner om nye og endrede forskrifter i tillegg til rutiner og praksis knyttet opp til forskriftene.
Likevel er det en kjensgjerning at mange ansatte ikke får oppdatert seg på alt av endringer og nye retningslinjer. Konsekvensen er at man kan få feil informasjon og må gå med uforrettet sak.

Dette er en foreløpig oversikt, og LMK har kontinuerlig flere saker i prosess med Vegdirektoratet slik at denne oversikten oppdateres fortløpende.


Har du tips til et nytt punkt eller utvidelse/justering av et eksisterende, så kontakt LMK om dette på post@lmk.no eller på 22 41 39 00

1. Godkjent dokumentasjon ved import fra tredjepartsland

For kjøretøy fra land utenfor EU-/EØS-området kan det godtas dokumentasjon fra relevante myndigheter om at kjøretøyet ikke er stjålet, og dokumentasjon på at den som melder kjøretøyet til registrering er eieren. Her godtas for eks. kjøpskontrakt i stedet for originalt vognkort.
Det forekommer fortsatt at man ved noen trafikkstasjoner gir eier en mangellapp pga. at det ikke kan innleveres original "vognkort".
Dette stopper registreringen. Dette er feil da kravet er vedlagt "Bill-Of-Sale" og eksportdokumentasjon fra DMV(Department of Motor Vehicles).
Fra 2007 er denne oppklaringen lagt inn i trafikkstasjonenes interne rutineoppsett (registreringshåndboken), og man kan derfor ved behov henvise til dette.

 

2. Titles (vognkort) må ikke makuleres etter 6 måneder

"Titles" (vognkort) leveres inn til Trafikkstasjonen ved import av kjøretøy fra USA. Dette oppbevares i 6 mnd., og blir deretter rutinemessig makulert dersom ikke eier gjør en konkret avtale.
I følge registreringshåndboken punkt 2.3.10, kan originalt vognkort med ugyldighetsstempel sendes til eier hvis det er et veterankjøretøy (etter 6 mnd.). Disse blir ikke destruert/makulert dersom eier gjør trafikkstasjonen oppmerksom på at vognkort ønskes tilbakelevert etter utløpet av 6 månedersperioden.