LMK er en paraplyorganisasjon for norske kjøretøyklubber med motorhistorisk interessefelt. 

Juni 1975
Initiativ ble tatt til et møte mellom klubber med motorhistorisk interessefelt med formål å utarbeide en felles henvendelse til Vegdirektoratet om bruk av gamle kjennemerker. 

Februar 1979
12 klubber foretok den formelle stiftelsen av Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber, og vedtok samtidig et sett enkle statutter for samarbeidet. Hovedmålsettingen den gang var begrenset til å samordne klubbenes arrangementskalendere samt kontakt med offentlige myndigheter. 

1989
På landsmøtet ble navnet endret til det mer korrekte og dekkende Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, forkortet LMK. 
Statuttene ble senere videreutviklet til mer omfattende vedtekter, som ble vedtatt på landsmøtet i 1992, og senere oppdatert en rekke ganger. 

Forbundets vedtektsfestede formål er:

LMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser.
LMK skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse. 
LMK skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre. 

Forbundets virksomhet er:
LMK skal nasjonalt og internasjonalt fremme enhetlig opptreden og samarbeid i saker av motorhistorisk interesse som angår motorkjøretøy nevnt under formål. 

Forbundet skal ivareta medlemsklubbenes felles interesse ved å:
verne om og utvikle samhørighet mellom medlemmene og ivareta dette ved samarbeid med offentlig myndigheter og institusjoner.
fungere som serviceorgan for medlemsklubbene samt bistå med råd og veiledning i forbindelse med virksomheten.
samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner som driver med tilsvarende virksomhet.

LMK har sluttet seg til den internasjonale definisjon av motorhistorisk kjøretøy som er: 
- "Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer enn 30 år siden, vedlikeholdt i historisk korrekt tilstand og ivaretatt av en person eller organisasjon som har kjøretøyet for dets tekniske interesse og som ikke benytter det til daglig transport, et kjøretøy som kan få tildelt et FIVA-identitetskort." - 
Søknad om FIVA-kort sendes LMK som utsteder slike på vegne av FIVA (Det internasjonale Motorhistoriske Forbund).

Klubber og foreninger med virksomhet som LMK, kan oppnå medlemskap i forbundet under forutsetning at de har:
vedtekter i tråd med LMKs formål, vedtatt av et årsmøte valgt styre og revisor
årsberetning, revidert regnskap og protokoll fra avholdt årsmøte
medlemsaktiviteter beskrevet i årsberetning.

Medlemsklubbene betaler en kontingent til LMK som av klubbene er vedtatt til kr. 25,- pr. medlem. 
Dersom medlemsantallet overstiger 1.400, betales det ikke kontingent for disse.

LMK ledes av et styre. Forbundets landsmøte foretar hvert annet år valg av Styreleder og 4 styremedlemmer for 2 år - som utgjør forbundsstyrets 5 medlemmer. Styret velger selv en nestleder for valgperioden.

Informasjon til klubbene sendes ut på epost i informasjonsskrivet LMK-nytt.

LMK utøver et nordisk samarbeide gjennom Nordisk Motorhistorisk Forbund (NMF) og i verden forøvrig gjennom Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA). Dette samarbeidet er i dag særlig viktig da felles regler innen EU-området kan få vidtrekkende følger for vårt interesseområde.