LMK går ut av Motorsport Norge

LMK går ut av Motorsport Norge

LMK HAR TRUKKET SEG FRA ALT SAMARBEID MED MOTORSPORT NORGE.

Bakgrunnen for saken;

Det har vært mye uro omkring hvem som skal organisere og drifte motorsporten i Norge. Spørsmålet ble også ekstra aktuelt i 2019/2020 når Stortinget behandlet en forskriftsendring, som åpnet opp for at flere og nye aktører kunne arrangere og utskrive lisenser.

Det finnes flere spredte motorsport-miljøer i en rekke av LMKs klubber, noe som også gjorde at LMK måtte komme på banen og ivareta egne utøveres interesser.

Sammen med NAF og AMCAR stiftet LMK et nytt forbund, Motorsport Norge (MSN), vinteren 2022. Samtlige stiftere har bidratt betydelig finansielt til det nye forbundet. LMK har også vært representert i styret og valgkomiteen i MSN, nettopp for å sikre seg nødvendig innsyn og kunnskap omkring forvaltningen av de midler stifterne har bidratt med.

LMK meldte seg derfor ut av Norges Bilsport Forbund (NBF), og valgte å satse på et nytt forbund som tok sikte på en mer demokratisk styringsform, da mange hadde ytret en misnøye omkring tidligere vedtekter og driftsform i NBF.

LMKs interesse har hele tiden vært rettet inn mot utøvernes behov og ønsker. Vi ønsket derimot aldri å stifte noe nytt dersom dette ikke hadde tilbakeført en verdi til våre medlemmer.

NBF har derimot tatt signalene fra motorsportmiljøet i Norge og gjennom flere vedtektsendringer, synes derfor behovet for et nytt forbund å ha bortfalt. LMK opplever et styrket NBF, som tross alt sitter på det vesentligste av mannskap og kompetanse for å ivareta utøvelsen av motorsporten i Norge. LMK ser det ikke som vår rolle å bidra til en splittelse eller segmentering av miljøet, og det er det sportslige og utøvernes opplevelser som veier tyngst.

Motorsport Norge har blitt en fiasko.

Det viste seg å være en nærmest umulig oppgave å etablere et nytt forbund når utøverne svikter. Krav til regelverk, godkjenninger, funksjonærer og mannskap krever en betydelig innsats og økonomi. Men viktigst av alt blir at det etablerte miljøet spiller på lag med det forbundet som skal utvikle og drifte motorsporten i Norge.

Motorsport Norge har heller ikke mulighet til å utstede lisenser for arrangementer i utlandet. Skal noe fungere, må man kunne tilby komplette løsninger innad i ett forbund.

LMKs vurdering er at forutsetningene for å etablere noe nytt ikke lenger er til stede. Den økonomiske ryggraden som kreves av et nytt forbund, vil ikke kunne skapes uten at utøverne er med oss. Drift for driftens skyld og hovedsakelig interne kostnader uten at disse verdiene tilbakeføres til miljøet, samsvarer ikke med LMKs verdier.

Det nye forbundet er derfor etter LMKs vurderinger ikke lenger levedyktig. LMK har også anmodet om innsyn i regnskap, løpende salg og drift samt økonomiske analyser – noe styret i Motorsport Norge bryskt har avvist. LMK ser det derfor som helt naturlig at vi trekker oss ut av Motorsport Norge da vi ikke kan identifisere oss med den kulturen og driftsformen det nye forbundet praktiserer.

LMK har derfor trukket seg ut av alle funksjoner i MSN og følgelig har all økonomisk støtte opphørt med umiddelbar virkning.

 

LMK er stolte over å ha bidratt til endringer i NBF og utviklingen av motorsporten i Norge.

Konkurranse er mange ganger et sunnhetstegn. Uroen i motorsportmiljøet bidro til gode prosesser i NBF, som igjen har bidratt til at roen har senket seg over miljøet. Engasjementet og bidraget gjennom Motorsport Norge, gjør at LMK velger «å krysse av en seier» til det beste for utøverne.

LMK jobber med gode løsninger for å finne et tilbud til klubber og medlemmer som utøver motorsport i Norge og utlandet.

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK