2.5.13 Bil som nyttes som utrykningskjøretøy (jfr. vegtrafikklovens § 11), kan i tillegg til påbudt varsellys (jfr. nr. 2.2) ha’ to VARSELLYKTER SOM GIR BLINKENDE, BLÅTT LYS forover.
2.5.13.1 Lyset fra lyktene skal være synlig forOVer og innenafor en vertikalvinkel fra minst 5 over til minst 5 under horisontalplanet gjennom lyktenes sentrum og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45 innover til minst 45 utover. Horisontalvinkelen skal måles fra vertikalplanet gjennom lyktenes sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
2.5.13.2 Lyktene skal være montert foran midten på bilen i like stor avstand fra yegbanen og i like stor avstand fra bilens ytterste kant. Lyktene skal være plassert slik at den minste avstanden mellom de lysende flatene i lyktene og de lySende flatene for nær-/fjernlyset er 10 om eller mer.
2.5.13.3 Blinkfrekvensen skal være 100 blink pr. minutt eller mer, men mindre enn 200 blink pr. minutt.
2.5.13.4 Varsellyset skal være koplet slik at det ikke kan lyse uten at påbudt varsellys (jfr. nr. 2.2) er tent.
2.5.13.5 På lykt for varsellys skal ved tydelig og varig merking, være angitt fabrikat, type og spenning.

2.6 IKRAFTTREDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSER
2.6.1 Bestemmelsene om lysutstyr på bil og generelle bestemmelser om lysutstyr gjelder for bil som registreres første gang i Norge 1. januar 1971 eller senere.
Dog skal bestemmelsen i nr. 2.1.7 om antall baklys, i nr. 2.1.8 om antall stopplys og i nr. 2.4 om taklykt på drosje gjelde fra 1. september 1970 uten hensyn til når bilen er registrert.
2.6.2 Bestemmelsene gjelder også for lykter og refleksanordninger som monteres på bil som er registrert før.

2.1.7 minst to lykter bak som gir rødt BAKLYS.
2.1.7.1 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15°over til minst 150 under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 800 utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
2.1.7.2 Lyset fra hver av lyktene skal i ethvert punkt som ligger innenfor det området hvor lyset er synlig ha en styrke som er mindre enn 12 candela.
Rett bakover skal lysstyrken fra hver av lyktene være 2 candela eller mer.
Utover mot ytterbegrensningene av det området som lyset skal være synlig innenfor (jfr. pkt. 2.1.7.1), kan lysstyrken gradvis avta til 0,05 candela.
2.1.7.3 Hver av lyktene skal ha en lysende flate bakover som er 30 om2 eller mer. Lykter som er E-merket kan dog godkjennes selv om kravet til arealet ikke er oppfylt.
2.1.7.4 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 35 om eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 om. Når det på grunn av bilens konstruksjon er nødvendig, kan dog høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten økes til maksimalt 190 om. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
2.1.7.5 Minst en av lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 om fra bilens ytterste kant.
2.1.7.6 Avstanden fra bilens bakerste punkt til nærmeste del av lykteglasset skal være mindre enn 100 om.
2.1.7.7 Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys (unntatt ved bruk av lyshorn), nærlys, i parkeringslys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.

2.1.8 minst to lykter bak som gir rødt STOPPSIGNALLYS og som tennes straks driftsbremsen betjenes.
2.1.8.1 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15° over til minst 15° under horisontalplanet gjennom lyktene sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst HSO innover til minst HBO utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
2.1.8.2 Lyset fra hver av lyktene skal rett bakover ha en styrke på:
2.1.8.2.1 HO candela eller mer dersom stoppsignallyset er slik anordnet at det har bare en styrke.
2.1.8.2.2 30 candela eller mer når bilens lys er tent, eller 130 candela eller mer når bilens lys ikke er tent, dersom stoppsignallyset er slik anordnet at lysstyrken reduseres samtidig søm noen av bilens øvrige lys slås på.

Utover mot ytterbegrensningene av det området som lyset skal være synlig innenfor (jfr. pkt. 2.1.8.1), kan lysstyrken gradvis avta til:
2.1.8.2.3 0,3 candela dersom stobpsignallyset er slik anordnet at det har bare en styrke.
2.1.8.2.4 0,07 candela når bilens lys er tent, eller til 0,3 oandela når bilens lys ikke er tent, dersom stoppsignallyset er slik anordnet at lysstyrken reduseres samtidig som noen av bilens øvrige
lys slås på.
Lysstyrken må ikke i noen retning overstige:
2.1.8.2.5 100 candela dersom stoppsignallyset er slik anordnet at det har bare en styrke.
2.1.8.2.6 80 candela når bilens lys er tent, eller 520 candela når bilens lys ikke er tent, dersom stoppsignallyset er slik anordnet at lysstyrken reduseres samtidig som noen av bilens øvrige
lys slås på.